تاز یه جایی به بعد بهره که نباشی! به قول یکی از دوستام وقتی کسی دردی نمیتونه ازت دوا کنه چرا بیای درد ها و تقطه ضعف هات براشون بگی؟!